Какво е програма “Учебна Компания”?

Програма „Учебна компания” е базирана на най-старата и утвърдена програма на Джуниър Ачийвмънт – „Учебна компания”, призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по предприемачество” през 2005 г. В рамките на програма „Учебна компания“ ученици на възраст 15 – 19 години се научават как да материализират своята идея за бизнес в реално предприятие (АД), което те управляват в рамките на една учебна година. Учебно тренировъчното предприятие “Учебна компания” се създава в следните типове училища:

  • в СОУ, профил Технологичен “Предприемачество и бизнес”, като част от учебния план в 11 клас по учебна програма “Предприемачество”
  • в ПГ (икономически и неикономически) – съгласно т.II, т 4, забележка 7, Заповед РД09 – 1155/15.07.2009 на министъра на образованието и науката се внасят в Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионалната квалификация, според които “учебните часове, предоставени за задължително избираема подготовка и/или за свободно избираема подготовка в XI и XII клас, могат да се използват за формиране на предприемаческа нагласа и предприемачески умения в учебно предприятие (учебно – тренировъчна фирма, учебна компания или други форми) по желание на учениците и съобразно възможността на училището.
  • в ЗИП – във всички СОУ и всички ПГ
  • в СИП – във всички СОУ и всички ПГ
  • в извънкласни дейности
  • по проект “УСПЕХ” на МОН

По време на обучението младежите стават акционери в собствената си компания като инвестират минимален капитал, избират борд на директорите и президент, който ги управлява. През учебната година те реализират избрания от тях продукт/услуга и трябва да го предложат на крайния клиент, като осъществят продажби в рамките на учебното заведение. В края на учебната година участниците ликвидират учебната компания, разпределят дивидентите и правят оценка на бизнес цикъла.

В процеса на обучение младите хора развиват лидерски качества, умения за общуване, умения за вземане на решения, водене на преговори, организиране, управление на времето, като същевременно имат възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса, както и от изучаваната от тях академична област.

Цел и задачи 

Програмата помага на младите хора да оценят и по-добре да разберат ролята на бизнеса в нашето общество. Чрез практическия опит, който получават, като организират своя учебна фирма, учениците изучават основата на свободното пазарно стопанство и как оперират фирмите.

Предмет 

Организиране на учебна компания на Джуниър Ачийвмънт – анализ на индивидуалните възможности и отговорности в една фирма;
Планиране – определяне стратегията на една фирма чрез разработване на бизнес план, производствен, финансов и маркетингов план;
Управление на учебна фирма на Джуниър Ачийвмънт – производство на продукт, оценка на производителността, оценка на качеството на стоките/услугите и изработване на стратегия за продажбите;
Ликвидиране на учебната компания на Джуниър Ачийвмънт – съставяне на годишен отчет за акционерите и поставяне на цели за индивидуално развитие

Методология

Комбинация от традиционната теория в съчетание с практически упражнения, подпомагани от компютърен софтуер и присъствието на доброволен бизнес консултант. Упражненията включват: дискусии, игри, прожектиране на видео филми, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, игри по роли и др.

Необходими условия и техника

Стандартна класна стая
Достъп до видео, интернет и шрайб-проектор от време на време

Учители и други необходими човешки ресурси

Учители по икономика, гражданско образование, география / история и/или английски ез.

Доброволни бизнес консултанти (опитни бизнесмени / родители / дипломирани икономисти) обучени от Джуниър Ачийвмънт Интернешънъл

Литература и други необходими материали за обучение

Комплект “Учебна компания” – “Предприемачески дух” и “Документация”

Брой седмици: 13-15
Брой часове на седмица: 2-3
За възраст: 16-22